بیشتر مراقب غذاى روح و معاشرت هاى خود باشیم

با توجه به دغدغه هاى زیادى که در زندگى هاى امروزى وجود دارد. لذا براى به دست آوردن آرامش و #موفقیت، ابتدا باید در معاشرت هاى خود تجدید نظر کنیم. از این رو، مناسب است تا آنجا که امکان دارد با افرادى که داراى مشخصات ذیل هستند، روابط خود را محدود کنیم:

١- افراد به شدت بدبین، متوهم، شکاک و…، ٢- افرادى که مرتب دچار سوءتفاهم مى شوند و تعادل رفتارى ندارند
٣- افرادى که به شدت عصبى هستند،
۴- افراد کم تجربه که دچار خطاهاى شناختى نیز هستند و خوب و بد، راست و دروغ و زشت و زیبا را درست تشخیص نمى دهند. مخصوصا در تشخیص نوع رفتار اجتماعى خود و دیگران، در تشخیص شخصیت افراد، در نوع و روش معاشرت با هر فردى و…،
۵- عالم بدون ایمان (در بعضى از علوم که در خصوص حل مشکلات بشر به نمى شود، نمى توانیم، خوب نمى شود و موارد مشابه مى رسد و نهایت یک مسکن روحى و یا مادى موقتى تجویز مى کند، این دین و ایمان است که مى تواند فرد را از رذیلت هاى اخلاقى، مشکلات روحى، عادت ها و ناهنجارى ها نجات دهد. همان طور که خداوند مى فرماید: قرآن براى انسان شفاء است)،
۶- عابد بدون علم،
٧- افرادى که نسبت به مسئولیت هاى اجتماعى بى تفاوت هستند و درک درستى نسبت به مهرورزى ندارند،
٨- افراد کمال خواه توخالى،
٩- افراد خودخواه و منفعت طلب،

💥 وظیفه ما نسبت به خودمان در برابر این افراد چیست؟!

١- با توجه به اینکه معمولا این افراد عصبى هستند و توانایى پذیرش انتقاد نیز ندارند، لذا نباید زیاد با آنها وارد معاشرت و بحث شد.

٢- از طرفى اینکه مى گویند با هر کسى باید مثل خودش رفتار کرد در همه جا صدق نمى کند. زیرا اگر در جامعه امروز این نوع واکنش ما نسبت به دیگران باشد، درنتیجه دیگر چیزى از اصالت ما باقى نخواهد ماند و چه بسا باعث شود به ما آسیب هاى جدى وارد شود. (یادمان باشد اعتبار و شخصیت امروز ما برآیند یک عمر زحمت ما و حتى تلاش هاى خانواده ما است. پس نباید آن را به راحتى در معرض خطر و آسیب قرار دهیم).

٣- درباره دیروز، امروز و آینده خود نباید با این افراد صحبت کرد، زیرا به دلیل اختلال هاى روحى، روانى و مخصوصا در بعضى اوقات کم تجربه بودن آنها ممکن است قضاوت ها و کارهایى کنند که به ما آسیب وارد شود. یادمان باشد دیگران در موقعیت و شرایط ما نبودند و نیستند. درنتیجه درک درستى از تصمیم گیرى ها، واکنش ها و اقدامات ما در گذشته و حال نخواهند داشت و بر اساس (اصول کلى و علم ناقص) خود نتیجه گیرى مى کنند.

محمدعلى نژادیان
٩٨/٠۵/١١