فهم و تجربه

دانشگاه و مدرسه علاوه بر مهارت باید طورى برنامه ریزى کند که فهم و تجربه را سبب شود. وقتى صرفا سیستم آموزشى ما تئوریک است و دانش آموختگان با کوله بارى از آموزش هاى تئورى وارد جامعه مى شوند، چه توقعى مى توان داشت که آن علوم آموخته شده به درستى در عمل اجرا و استفاده شود. (در مسائل مربوط به علوم پایه اگر اشتباهى رخ دهد اسمش را مى توان خطا گذاشت و با ازمایش هاى بیشتر مى شود به نتایج درست تر رسید ولى در علوم انسانى که با اندیشه طرف هستیم، اگر اشتباهى رخ دهد، انواع خرافات و اعتقادات مسموم و مذموم تولید مى شود که ممکن است یک جامعه را براى سال ها و قرن ها به انحطاط بکشاند و بنیان خانواده ها را دگرگون کند).
محمدعلى نژادیان
٩٨/٠۵/١٢