نیکنامى

زندگى مثل موسیقى است، اگر کارهاى خود را عاشقانه، منصفانه، صادقانه، به موقع، دقیق و درست انجام دهیم، روزى خواهد رسید که (نیکنامى) عنوان بهترین و زیباترین موسیقى زندگى ما خواهد بود.
امیدوارم وقتى نام همه ما شنیده مى شود، آواى صلح، آرامش، اعتماد و اطمینان، در دل و ذهن دیگران طنین انداز شود.
محمدعلى نژادیان
٩٨/٠۶/١٣