دعوت به همکارى براى سردبیرى نشریه موفقیت شناسى

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدعلی نژادیان
Successology Magazine

اطلاعیه
احتراما به استحضار مى رساند، نشریه موفقیت شناسى براى ارتقاى سطح علمى، از فرهیختگانى که داراى شرایط ذیل هستند، جهت سردبیرى این نشریه دعوت به عمل مى آورد.

شرایط:
١- حداقل سه سال سابقه کار در نشریات معتبر داراى مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
٢- اشتهار به حسن اخلاق و ادب و مسئولیت پذیرى در بین اصحاب رسانه
٣- داراى حداقل پنج مقاله علمى- پژوهشى در مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى
۴- داشتن حداقل سه عنوان کتاب که فقط توسط وى تالیف شده باشد (تاکید مى شود کتابى که توسط چند نفر تالیف شده باشد، مورد تایید براى سردبیرى نیست)
۵- عضو هیات علمى دانشگاه هاى دولتى با حداقل پنج سال سابقه عضویت و داراى حسن شهرت در دانشگاه هاى کشور
۶- تدین به باورهاى دینى
٧- عدم سوءپیشینه کیفرى
محمدعلى نژادیان
مدیرمسئول