تقدیر دانشگاه آزاد اسلامى از محمدعلى نژادیان در هفته پژوهش ٩٨

انتخاب محمدعلى نژادیان به عنوان دانش آموخته برتر و پژوهشگر برتر ١٣٩٨ دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات به پاس ٢ سال فعالیت تحقیقاتى و علمى در زمینه اقتصاد، کارآفرینى و علم.

فیلم