تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس

تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس

براى هر کارى از جمله کارآفرینى نیاز به اعتماد به نفس و عزت نفس داریم. اما مفهوم این واژه ها چیست؟

اعتماد به نفس: یعنى آگاهى، شناخت و باور به توانایى ها، مهارت ها و کرامت هاى خودمان است و حاصل آن اطمینان به خود براى عبور از مشکلات است. نکته مهم این است که اعتماد به نفس بر واقعیت هاى ما استوار است و غرور بر توهم.

عزت نفس: یعنى انسان ارزش و شرافت واقعى خود را بشناسد یا میزان احترام و ارزشى که براى خود قائل است. عزت به معنى شکست ناپذیرى و عدم تسلیم است که نقطه مقابل ذلت است.

یادمان باشد وقتى ما نتوانیم خودمان را دوست داشته باشیم، هیچ وقت نمى توانى دیگران را دوست داشته باشیم و درنتیجه روابط خوبى را تجربه نخواهیم کرد.

همچنین توجه داشته باشید که گفتن مَن اصلا بد نیست. این یک فرهنگ غلط در ایران است. البته گفتن من جایى بد است که ما موفقیت هاى خود، خصوصیات و ارزش هایى که داریم را مستقل از اراده خداوند بدانیم. پس با روحیه عالى خودتان را در همه جا معرفى کنید و نگران برچسب هاى دیگران نباشید. زیرا، تا شما خود را معرفى نکنید، کسى شما را نخواهد شناخت.

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠٢/٢١