متحول شدن در جوانى

بعضى از جوان ها در يك سنى با يك اتفاق و حادثه متحول مى شوند و يك شبه مى گويند ما مى خواهيم از اين به بعد فرد موفقى شويم. 

ممكن است از من و شما مشاوره بگيرند.

پس يادمان باشد كه هيچ وقت نگوييم يك شبه نمى شود.

اتفاقا همين كه فرد تصميم گرفته، درنتيجه  موفقيتش شروع شده است. چون موفقيت به معناى واقعى آن يعنى طى كردن مسير كمال انسانى و يك مسير مداوم است و هر مسيرى شروعى دارد و هر قدمى كه در اين مسير بر مى دارد مرحله اى از موفقيت را به دست مى آورد.

اگر فردى به هدف مثبتى كه داشت نرسيد، هيچ وقت نگوييم كه شكست خورد و از كلمات بهترى استفاده كنيم. در اين مواقع بهتر است بگوييم با عدم موفقيت مواجه شد. عدم موفقيت يعنى تاخير در موفقيت. يعنى امروز نتوانستم ولى فردا مى توانم.

محمدعلى نژاديان

٩٩/٠٢/٢٠

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا