متحول شدن در جوانى

بعضى از جوان ها در یک سنى با یک اتفاق و حادثه متحول مى شوند و یک شبه مى گویند ما مى خواهیم از این به بعد فرد موفقى شویم. 

ممکن است از من و شما مشاوره بگیرند.

پس یادمان باشد که هیچ وقت نگوییم یک شبه نمى شود.

اتفاقا همین که فرد تصمیم گرفته، درنتیجه  موفقیتش شروع شده است. چون موفقیت به معناى واقعى آن یعنى طى کردن مسیر کمال انسانى و یک مسیر مداوم است و هر مسیرى شروعى دارد و هر قدمى که در این مسیر بر مى دارد مرحله اى از موفقیت را به دست مى آورد.

اگر فردى به هدف مثبتى که داشت نرسید، هیچ وقت نگوییم که شکست خورد و از کلمات بهترى استفاده کنیم. در این مواقع بهتر است بگوییم با عدم موفقیت مواجه شد. عدم موفقیت یعنى تاخیر در موفقیت. یعنى امروز نتوانستم ولى فردا مى توانم.

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠٢/٢٠