هنر واقعى چيست؟

شعر صائب تبريزى اشاره به اين موضوع دارد كه يك شبى خرمن هاى موجود در يك روستا آتش مى گيرد. بعد يك عده در روستاى مجاور كه از اصل موضوع خبر نداشتند و فقط نور را مى ديدند به يكديگر مى گويند خوش به حال مردمان آن روستا كه جشن و مهمانى به پا كرده اند.  

اين حكايتى از زندگى هاى امروزى است. 

اگر به اين نتيجه برسيم كه مقايسه كردن خوب نيست.  

اگر انسان به هنر و مهارت هايى كه دارد پى ببرد.  

اگر انسان عزت نفس داشته باشد.  

اگر انسان در مسير كمال قرار بگيرد، درنتيجه ديگر نيازى به قياس خود با ديگران ندارد.   

تنها چيزى كه مهم است تعالى روحى ما نسبت به قبل خودمان است.   

يادمان باشد كه تك تك انسان ها منحصر به فرد هستند.  

هنر اين  است كه زيبايى هاى درونى خود را بروز دهيم.   

محمدعلى نژاديان ٩٩/٠٢/١٩

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا