هنر واقعى چیست؟

شعر صائب تبریزى اشاره به این موضوع دارد که یک شبى خرمن هاى موجود در یک روستا آتش مى گیرد. بعد یک عده در روستاى مجاور که از اصل موضوع خبر نداشتند و فقط نور را مى دیدند به یکدیگر مى گویند خوش به حال مردمان آن روستا که جشن و مهمانى به پا کرده اند.  

این حکایتى از زندگى هاى امروزى است. 

اگر به این نتیجه برسیم که مقایسه کردن خوب نیست.  

اگر انسان به هنر و مهارت هایى که دارد پى ببرد.  

اگر انسان عزت نفس داشته باشد.  

اگر انسان در مسیر کمال قرار بگیرد، درنتیجه دیگر نیازى به قیاس خود با دیگران ندارد.   

تنها چیزى که مهم است تعالى روحى ما نسبت به قبل خودمان است.   

یادمان باشد که تک تک انسان ها منحصر به فرد هستند.  

هنر این  است که زیبایى هاى درونى خود را بروز دهیم.   

محمدعلى نژادیان ٩٩/٠٢/١٩