مراقب دایره دوستى هاى خود باشید

یکى از عواملى که مستقیما بر روى (اهداف، نگرش ها و اعتقادات انسان) تاثیر مى گذارد، اندیشه ها و رفتارهاى دوستان است.

بعضى وقتها دوستان با جذابیت هاى ظاهرى، با بزرگ نمایى شرایط خود، با توجیه اعمال و تصمیم گیرى هاى خود، بهترین فرصت هاى فرزندان شما را مى گیرند و از حقایق واقعى و اهداف معقول زندگى دور مى کنند.

         محمدعلى نژادیان
            ٩٨/١١/٢١