دارایى من چیست؟

پول و مادیات را از خودت بگیر ببین چه دارى؟

#خدا

#علم

#احساس و عشق

#محبوبیت

#انسانیت

#هنر

#مهارت

#وجدان و انصاف

#دین و ایمان

💥اصطلاح انسانیت که بین مردم رایج است به معنى استعدادها و توانایى هاى بالقوه آدمى است که باید در سایه تربیت بارور شود و آنها را به کمال برساند و امیال خود را تعدیل کند. 

                                            محمدعلى نژادیان