معنى رقابت/ قسمت دوم

معنى رقابت/ قسمت دوم

رقابت/ قسمت٢

دوستان عزیز من، امرز دنیاى آموزش ها و دنیاى یادگیرى است. اگر از علم براى بهتر شدن بهره مند نشویم، به ناچار از بیراهه ها بهره خواهیم جست و در دنیا و آخرت زیان خواهیم کرد!

این که بخواهیم با دروغ، با صدمه زدن به دیگران، با فتنه، با رانت و ارتباطات به پول برسیم و بعد از آن با پول بدست امده این بار رشوه بدهیم و یا هر نوع حق و ناحقى را انجام دهیم و بعد بخواهیم به دنبال بهترین شدن باشیم، امکان پذیر نیست. 

زیرا موفقیت واقعى زمانى حاصل مى شود که ما در مسیر کمال انسانى پیش برویم و استعدادهاى فطرى خود را شکوفا کنیم.

 نه این که هر روز به جاى پرورش نفس مطمئنه به پرورش نفس سرکش اماره بپردازیم. 

همه هنر انسان زمانى است که فرد صاحب نفس راضیه و مرضیه مى شود. یعنى هم او از خداوند خشنود مى شود و هم خداوند از او خشنود و راضى است.

شاید انسان از هر راهى به قدرت برسد ولى تا در راه حق و انصاف و صداقت و درستى قدم بر ندارد محبوب نمى شود.

شاید فرد بتواند از هر طریقى کمیت را بالا ببرد ولى کیفیت شخصیتى را از دست مى دهد. زیرا تفکر و اندیشه وى از ریشه غلط است و مردم این را مى فهمند.

کمى به گذشتگان بیاندیشیم

کمى به مرام و معرفت پهلوانى بیاندیشم

یادمان باشد از قدیم گفته اند قهرمان شدن آسان است ولى قهرمان ماندن سخت است!

موفق باشید

محمدعلى نژادیان

٩٨/١١/٢١