راه حل هاى آسان روزهاى بحرانى کرونا و پسا کرونا چیست؟

در این روزها یکسرى از افراد برایشان مشکلاتى بوجود آمده، یکسرى افراد ناامید و نگران آینده اقتصادى خود هستند. اما، راه حل چیست؟!

١- باید با حفظ خونسردى توانایى ها و مهارت هاى خود را در همه مسائل افزایش داد. 

تکنیک (نقشه ذهنى یا Mind Map) را در اینترنت جستجو کنید، یاد بگیرید و آن را رسم کنید تا ببینید چه کارهاى جدیدى مى توانید انجام دهید. قبلا در فضاى مجازى مختصرى درباره نقشه ذهنى توضیح داده ام. به سایت محمدعلى نژادیان یا اینستاگرام مراجعه کنید.

٢- باید به یکدیگر امیدوارى و احساس خوب بدهیم و هر کمکى که از دست ما بر مى آید از انسان هاى دیگر دریغ نکنیم. (مادى، معنوى، مشاوره و…).

٣- در شرایط بحرانى است که ایمان به خداوند باعث مى شود انسان آرامش پیدا کند (أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ).

وقتى انسان همه چیز را در محدوده عقل و قدرت آدمى ببیند، در شرایط بحرانى ممکن است ناامید شود ولى وقتى به رحمت خداوند امید داشته و به معاد نیز معتقد باشد، خیلى از مشکلات و مریضى هاى روحى و روانى وى از جمله ناامیدى و غم و غصه هاى او از بین خواهد رفت.

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠١/١۵