چطور روزهاى کرونایى را تحمل کنیم؟

سال هاى زیادى را در یک اتاق ساکت، ساعت ها مشغول یادگیرى، تحقیق و نوشتن بوده ام. اما، هیچ وقت نه تنهایى را احساس کردم و نه گذر زمان را متوجه شدم. وقتى دلیل این تاب آورى را جستجو مى کنم به یک نکته اى مى رسم. (داشتن هدف و انگیزه) 💥 تنهایى ٢ کار با انسان مى کند:

۱️⃣اگر هدف و برنامه داشته باشیم، تنهایى باعث خودسازى و موفقیت مى شود

۲️⃣ اگر هدف و برنامه نداشته باشیم، تنهایى باعث نابودى مى شود

وقتى هدف دارى، وقتى شوق یادگیرى دارى، وقتى خود را پرورش مى دهى تا بتوانى خلق کنى، وقتى هر لحظه با اندیشه نو مواجه مى شوى، درنتیجه گذر زمان را متوجه نخواهیم شد.  #محمدعلى_نژادیان  ٩٩/٠١/٢٩

#کرونا

#تحقیق

#هدف

#موفقیت

#موفقیت_شناسى

#موفقیت_شناس