براى کاآفرینى باید در برابر قضاوت ها قوى باشیم

اگر ما شروع به کارهاى جدید کنیم، ممکن است پیشرفت کنیم. اما، اگر به دلیل وجود موانع، به دلیل تردیدها، به دلیل نگرانى ها، به دلیل عدم اعتماد به نفس و… شروع نکنیم، واضح است که هیچ وقت تغییر مثبتى را در زندگى نخواهیم داشت. 

همچنین براى کارآفرینى باید صبور بود، باید برنامه ریزى داشت، باید امیدوار بود و تلاش کرد و هر روز به توانایى ها و مهارت هاى خود بیافزاییم و خلاقیت داشته باشیم.  یادمان نرود که کارآفرینى با ریسک همراه است، پس ممکن است با عدم موفقیت مواجه شویم و دیگران ما را سرزنش کنند. از این رو، باید همانطور که اصول بردن را یاد مى گیریم اصول باختن را هم یاد بگیریم تا بتوانیم در برابر ضررها، قضاوت ها، سرزنش هاى آشنایان و غریبه ها که فقط از دور کار شما را دیده اند یا شنیده اند ایستادگى کنیم و مجدد بلند شویم و از نو شروع کنیم و باید به خود یادآور شویم که براى بلند شدن نباید منتظر کسى بود. باید خودمان دست به زانو بگیریم و بلند شویم.

حتى ممکن است موفق شویم و عده اى بگویند این که کارى نداشت، کار مهمى نکردى و… بنابراین، باید همیشه خود را در برابر قضاوت ها قوى کنیم و از قضاوت هاى ناعادلانه سریع رد شویم تا به اهداف بعدى خود برسیم.

و در نهایت به یاد داشته باشیم که براى رسیدن به اهداف و آرزوهاى خود باید عمل گرا باشیم.

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠٢/١۵