قانون چرا

قانون چرا

از همین امروز شروع کن.  

از افراد کوته فکر که انرژى شما را مى گیرند فاصله بگیر.  

مهارت هاى خودت را افزایش بده، امید داشته باش و بدان که در دل هر بحرانى فرصت هاى بسیارى وجود دارد.  قانون چرا؟  

آگاهى نسبت به کارى که قرار است انجام دهیم باعث مى شود از کارهاى بیهوده دورى کنیم.  

قبل از هر کارى از خود بپرسیم، چرا باید این کار را انجام دهم؟  

تکرار این کار باعث مى شود کم کم از عادت هاى بد نیز رها شویم.  

محمدعلى نژادیان