خودمان را با همه وجود بیشتر دوست داشته باشیم تا بتوانیم موفق شویم

یکى از موانع موفقیت این است که فرد بیش از اندازه به قضاوت دیگران اهمیت مى دهد، به طورى که کم کم از خودش دور مى شود و در بعضى مواقع به قدرى تحت تاثیر قرار مى گیرد که دیگر خودش را دوست ندارد

در زندگى یک چیز مهم وجود دارد: اگر ما به پشت سر خود نگاه کردیم و در دادگاه درون خود (وجدان)، بدهکار خودمان و دیگران نبودیم، موفق هستیم، اگر زمین خوردیم و مجدد بلند شدیم، اگر در شراکت هاى مختلف خیانت دیدیم و مجدد بلند شدیم، اگر در برابر توطئه، بغض، کینه، حسادت و انرژى هاى منفى دیگران استوار بودیم در نتیجه موفق هستیم (البته زمین خوردن ممکن است براى هر کسى پیش بیاید، چون بعضى اوقات ما را از پشت هول مى دهند، به زیر پاى ما مى کشند، و… بلکه چیزى که بعد از آن مهم است، این هست که بتوانیم بلند شویم)

موفقیت یعنى این که از فطرت خودمان دور نشویم
موفقیت یعنى بتوانیم در نهایتِ محدودیت ها، استعدادهاى فطرى خود را پرورش دهیم
موفقیت یعنى این قدرت را داشته باشیم که تحت تاثیر جملات منفى دیگران قرار نگیریم
موفقیت یعنى این که انتقاد پذیر باشیم
موفقیت یعنى بپذیریم اشتباه کردیم

یادمان باشد که همیشه نیروهاى مخالفى هستند که مى خواهند ما را از مسیر موفقیت و اهدافمان خارج کنند، پس به غیر از اهداف خود به هیچ نیروى منفى فکر نکنیم.
یادمان باشد هر فردى دیگران را با توجه به آگاهى ها، تجربیات، فضیلت ها و رذیلت هاى خود، اوضاع و احوال روحى و روانى خود، مى بیند و قضاوت مى کند. پس نباید تحت تاثیر آدم هاى منفى بود.
در نهایت باید مثبت ها را نگاه داشت و از منفى ها دور شد تا موفق شویم و موفق بمانیم. محمدعلى نژادیان