وقتى تعادل بهم بخورد همه سقوط مى کنند

وقتى تعادل بهم بخورد همه سقوط مى کنند

هر صنعتى براى (حفظ بقاى خود) و براى این که در تلاطم رقابت ها و مشکلات صنفى دچار آسیب نشود، نیاز به توازن قدرت دارد. (مخصوصا زمانى که همه در یک جبهه نیستند و آن صنف از لحاظ نگرش یک دست نیست. لذا اهمیت این موضوع بیشتر است). قابل ذکر است در چنین شرایطى اگر این اتفاق رخ ندهد، آن صنعت خیلى زود دچار افول و خمول مى شود.

نظریه توازن یک واقعیت مهم است. زیرا در صنفى که مشکلات درون صنفى و برون صنفى زیادى وجود دارد و از طرفى رقابت نیز زیاد هست، در نتیجه نیاز است که همیشه توازن قدرت برقرار باشد. مخصوصا وقتى شرایط کارى سخت مى شود، حضور پررنگ تک تک پیشکسوتان آن مى تواند معجزه کند.

محمدعلى نژادیان
٩٨/١١/٠۶