کتاب کیفیت زندگى را بالا مى برد

دوستان عزیز سلام، بیایید از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و کمى هم وقت براى تعالى روحى، فکرى و فرهنگى خود صرف کنیم. شاید پول قدرت بیاورد ولى اگر جهت نداشته باشد، احتمال دارد یک جاهایى باعث شود دنیا و آخرت ما را خراب کند. 💥اما کتاب روش هاى جدیدى را براى زندگى باکیفیت تر به ما مى آموزد. کتاب خواندن به ما جهت مى دهد. کتاب به ما تذکر مى دهد که راه را گم نکنیم. 👈 یادمان نرود که اگر صرفا تفکر مادى داشته باشیم پول فقط کمیت زندگى ما را بالا مى برد و به جایى مى رسیم که لذتى از زندگى نمى بریم و هر روز از معنى زندگى دورتر مى شویم و همین سبب رقابت هاى منفى، حسادت ها و بیمارى هاى روحى و روانى مى شود و همان طور که خداوند مى فرماید: ‘فى قلوبهم مرض’ البته هر کتابى را ورق نزنید، بعضى کتابها و قلم ها مسموم هستند. کتابى را بخوانیم که باعث شود نیت هاى ما درست و اعمال ما خالص شود. موفق باشید محمدعلى نژادیان ٩٨/١٢/١۶