اگر دنبال دوست و همراه خوب و رویایى هستیم، باید خود نیز خوب و رویایى باشیم

(صورت زیبا نمى آید به کار/ حرفى از معنا اگر دارى بیار)

💥 چند نکته درباره دوست و همراه ما:

۱️⃣ بهترین دوست براى ما کتاب است.

۲️⃣ اگر اهل کتاب خواندن نیستیم، بهترین دوست براى ما کسى است که اهل کتاب باشد.

۳️⃣ یادمان نرود، فردى که عشقش فروشى است، هیچ وقت نمى توان دل او را به دست آورد. چون براى فرد مادى، رابطه مانند شغل است. (فرد مادى بیشتر از اینکه به فکر ازدواج باشد، به فکر روز ازدواج خود و پز دادن است)

۴️⃣ ارتباط با انسانى که اهل تفکر نیست و فقط مى خواهد شنیده شود و نمى خواهد گوش کند، بسیار خطرناک است.

۵️⃣ انسانى که فرهیخته است، ملاک دوستى با دیگران را هوش، استعداد، منطق، معنویات و علم فرد مى داند. اما انسانى که مادى است، ملاک سنجشش دیگران را فقط در ظاهر و مادیات مى داند. 

۶️⃣ افرادى که صادقانه به ما انتقاد مى کنند، دوستان واقعى ما هستند.

۷️⃣ افرادى که با ما سطحى برخورد مى کنند و یا نسبت به ما بى تفاوت هستند و یا فقط ما را تایید مى کنند، هیچ وقت باعث رشد ما نخواهند شد. (چون عادت مى کنیم به تایید دیگران، درنتیجه دوستان واقعى خود را به راحتى از دست مى دهیم)

پس کمى به پشت سر و کنار خود نگاه کنیم و ببینیم با چه کسانى همراه هستیم؟! 

آیا باعث برازندگى ما هستند یا باعث گمراهى ما؟! 

آیا باعث رشد ما هستند، یا باعث غفلت ما؟!

در نهایت اگر به نقطه اى رسیدیم که علاوه بر تفکر پیشرفت، به دنبال رفع معایب خود رفتیم، درنتیجه مى توانیم به آینده خود امیدوار باشیم. 

اما اگر همچنان در باورها و توهمات مادى و ظاهرى خود گیر کردیم، علاوه بر اینکه آینده مطلوبى در انتظار ما نخواهد بود، بلکه قسمتى همانند خود و یا حتى بدتر از خود ما نصیبمان خواهد شد.

محمدعلى نژادیان

٩٨/١٢/٢٣