هر کسى یک روزى و تقدیرى دارد

یکى از اشتباهات ما انسان ها این است که بدون اینکه شرایط خود را بسنجیم، بدون آن که به تقدیر خداوند که با توجه به حکمت خود براى هر کسى یک طور رقم زده است، توجه کنیم و بدون اینکه از درون و حقایق زندگى دیگرى اطلاع کامل داشته باشیم، مى خواهیم تقدیرى همانند دیگران براى ما رقم بخورد. در صورتى که اگر ما بتوانیم به خودشناسى برسیم و سعى کنیم استعدادها و توانایى هاى خود را بروز دهیم، شاید تقدیرى برتر از دیگران داشته باشیم.

💥 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی (حافظ)

(پ.ن: روزى فقط پول نیست. هر آنچه که باعث حفظ بقاى انسان شود؛ مادى و معنوى…)

💥 برق را در خرمن مردم تماشا کرده است

آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است (صائب تبریزى)

                                        محمدعلى نژادیان

                                               ٩٨/١٢/٢۵