برندسازى شخصى (٢)

برندسازى شخصى (٢)

همه روش هایى که در برندسازى شخصى یاد شما مى دهند زمانى ارزش دارد که به حقیقت صداقت، امانتدارى و انصاف پى ببرید.

در واقع رعایت انصاف، صداقت و امانت در همه زمینه ها، رمز موفقیت و پیشرفت است. 

👈 لقمان حکیم نه پیامبر بود و نه امام ولى روش و منش زندگى وى باعث شد در تاریخ ماندگار شود. او چنان در نزد پروردگار عزیز شد که بین حاکم شدن و حکیم شدن مخیر شد و حکمت را انتخاب کرد. وقتى از او درباره رسیدن به این مقام سوال کردند، گفت: به سه دلیل به این جایگاه رسیدم. امانتدارى، صداقت و انجام ندادن کار بیهوده. (سوره لقمان را بخوانید)

پس رعایت ٢عامل مهم صداقت و امانتدارى مى تواند یک انسان را به چنان شهرت و محبوبیتى برساند که خداوند او را براى دیگران مثال بزند! یا شهرت پیامبر اسلام نیز محمد امین بود و حتى دشمنان او نیز به امانتدارى او اذعان داشتند.

٢- پذیرفتن تفاوت ها و رسیدن به توافق و تفاهم:

همه انسان ها از لحاظ خصوصیات شخصیتى و رفتارى با هم متفاوت هستند و یکى از مواردى که بلوغ فکرى انسان را نشان مى دهد، درک تفاوت ها و رسیدن به توافق است.  همان طور که تجربه کرده اید هر فردى قانون، روش و منش خاص خود را در کاسبى دارد؛ یکى فقط نقد و یکى فقط چکى خرید مى کند، یکى چانه زنى بسیارى دارد، یکى طى چند دقیقه معامله مى کند، یکى باید قبل خرید یک ساعت صحبت کند، یکى چندین بار باید بیاید و برود تا یک معامله را انجام دهد و… این که اگر کسى با شما در معامله به توافق نرسید به جاى عصبانیت و برخوردهاى توهین آمیز و قهرآمیز کمى آرامش خود را حفظ کنید و به طرف مقابل خود بگویید بهترین خرید را براى شما آرزومند هستم و امیدوارم هر چه زودتر بتوانى خرید مد نظر خود را داشته باشى!

باور کنید این طور برخورد، محبوبیت ما را خیلى بیشتر خواهد کرد. زیرا چیزى که تاثیر دارد خیرخواهى است و نه خودخواهى و حتى بدتر از آن بدخواهى براى دیگران.

پس اگر میخواهید نام خود را به اصطلاح برند کنید موارد بالا را در نظر داشته باشید. 

محمدعلى نژادیان